1. Poniżej znajdują się warunki korzystania z serwisu i publikacji artykułów w serwisie Czytelni.pl, dalej określone jako Regulamin. Są one niezbędne w celu usprawnienia współpracy oraz określenia uprawnień użytkowników, czyli autorów publikujących swoje artykuły w serwisie. Założenie konta(profilu) w serwisie oraz publikacja w nim artykułów(wpisów) są równoznaczne z ich akceptacją.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Portal – serwis Czytelni.pl wraz z całą powiązaną z nim infrastrukturą

Administrator – właściciel i osoba zarządzająca Portalem – Marcin Łukaszuk

Redaktor – osoba zarządzająca treściami jako moderator Portalu za pomocą uprawnień przyznanych dla jej konta przez Administratora

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu oraz materiałów w nim publikowanych

Autor – Użytkownik zamieszczający materiały publikowane w Portalu za pomocą swojego Profilu

Profil – Konto założone przez Użytkownika, zawierające jego Imię, Nazwisko, zdjęcie, a także adres e-mail. Umożliwia on publikowanie treści na Portalu

Materiały – wszelkie publikacje tekstowe, dźwiękowe, obrazy, filmy, pliki, informacje, porady, publikacje, etc. (pojęcia te w Regulaminie mogą być używane zamiennie) zamieszczane w Portalu

 

3. Każdy Profil założony w Portalu automatycznie uzyskuje poziom uprawnień „autor”, które pozwalają mu tworzyć nowe artykuły(wpisy), zapisywać je jako szkic, publikować, oraz wgrywać na serwer zdjęcia, do których użycia posiada prawa. Autor poprzez dokonanie procesu rejestracji (założenie Profilu) wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z usług Portalu. Zakładając konto Autor zobowiązuje się do uzupełnienia swojego profilu zgodnie z wytycznymi wymaganymi przez Administratora, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, uzupełnienia go przez Administratora (zdjęciem profilowym pochodzącym z Facebooka) lub usunięcia konta. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Profili Autorów.

4. Publikując treści, Autor oświadcza, iż nie należą one do osób trzecich, są stworzone przez niego i to on posiada do nich prawa autorskie. Treści będą publikowane pod imieniem i nazwiskiem Autora, które są powiązane z założonym przez niego kontem użytkownika. Tworząc i umieszczając treści w serwisie Autor przekazuje prawa majątkowe do tych treści. Jednocześnie Autor posiada niezbywalne autorskie prawa osobiste do tworzonych przez siebie treści.

5. Każdy Autor ma prawo do usunięcia swojego Profilu z serwisu w dowolnym momencie. W tym celu powinien skontaktować się on z administratorem serwisu i zgłosić chęć usunięcia konta. W momencie usunięcia profilu autora stworzone przez autora treści zostaną przypisane anonimowo do ogólnego zbioru artykułów. Każdy Autor uprawniony jest do wglądu w podane przez siebie dane osobowe, ich zmiany i poprawiania, ma także prawo żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z korzystania z usług Portalu w charakterze Autora.

6. Administrator zastrzega sobie oraz Redaktorom serwisu prawo do modyfikacji lub usunięcia profilu oraz publikowanych treści, w przypadku gdy nie będą one spełniały one określonych przez niego wymogów.

7. Materiały publikowane w Portalu mają charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako porady specjalistów. Każdy Użytkownik korzystający z materiałów publikowanych w Portalu oświadcza, iż czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz, iż nie będzie kierował żadnych roszczeń do Administratora portalu w związku z wykorzystaniem materiałów.

8. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu są zobowiązane do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami jak również zobowiązują się do przestrzegania zakazu zamieszczania treści i materiałów o charakterze bezprawnym.

9. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich przejawach działań sprzecznych z obowiązującym prawem, jak również działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez Autorów, jak również za wszelkie szkody poniesione w wyniku wykorzystania materiałów umieszczonych w Portalu. Autorzy oświadczają, iż ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie materiały.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w Portalu, ani ich wykorzystanie przez osoby korzystające z Portalu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za czasowe zaprzestanie funkcjonowania Portalu z jakichkolwiek przyczyn.

12. Zakazuje się publikacji w Portalu materiałów o charakterze pornograficznym, chronionych prawami autorskimi lub naruszających prawa innych osób, propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, rasistowskie, totalitarne, komunistyczne, propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść, propagujących narkotyki, wulgarnych, nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych obrażających uczucia lub symbole religijne i państwowe, naruszających prywatność, dobro osobiste i godność osób trzecich, naruszających prawo polskie i międzynarodowe, plików zainfekowanych wirusami, jak również odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez prawo polskie, uznanych powszechnie za moralnie naganne.

13. Administrator ma prawo w każdym czasie do usunięcia materiałów niezgodnych z prawem, jak również zablokowania konta Autora, którego działalność zostanie uznana za szkodliwą dla Portalu lub jego Użytkowników.

14. Zabronione są wszelkie formy sztucznego generowania ruchu na materiałach publikowanych w Portalu.

15. Autor uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu lub hasła osobom trzecim.

16. Autor wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e – mail korespondencji elektronicznej związanej z funkcjonowaniem Portalu.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Portalu w każdym czasie, decydowania o zawartości Portalu, zmianach i modyfikacjach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zamian jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji.

19. Autor powinien opublikować przynajmniej jeden artykuł w ciągu 14 dni od założenia konta, oraz przynajmniej 3 artykuły w ciągu 3 miesięcy od opublikowania pierwszego artykułu. W przeciwnym wypadku konto zostanie uznane za nieaktywne i usunięte przez Administratora. Po opublikowaniu przynajmniej 3 artykułów konto zostaje uznane za aktywne a treści opublikowane za jego pomocą na Portalu pozostaną tam na czas nieokreślony (lecz mogą zostać usunięte na życzenie Autora, wraz z jego Profilem).

20. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty ich opublikowania w Portalu. Wszelkie kwestie sporne strony konfliktu powinny rozwiązać w sposób polubowny i najbardziej korzystny dla obu stron. W przypadku gdy nie jest to możliwe, spór powinien zostać rozstrzygnięty za sprawą sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Administratora. Do wszelkich stosunków związanych z funkcjonowaniem Portalu stosuje się prawo polskie i zastrzega się wyłączną jurysdykcję sądów polskich.